Gwarancja bankowa w praktyce
Warszawa
30.11.2017
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie,  sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Metodologia szkolenia:

 • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
 • praca z dokumentami.
Program
 1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej:
  • Definicja gwarancji bankowej,
  • Charakter prawny gwarancji bankowej:
   • Umowa gwarancji bankowej,
   • Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pieniężne,
   • Gwarancja bankowa jako zobowiązanie przyszłe,
   • Odpłatność umowy gwarancji bankowej,
   • Abstrakcyjność gwarancji bankowej,
   • Nieakcesoryjność gwarancji.
  1. Przedmiot gwarancji.
 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
  • Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
  • Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
  • Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
    
 4. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
  • Zawarcie umowy gwarancji,
  • Forma gwarancji bankowej,
  • Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
  • Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
  • Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
   • Strony umowy gwarancji,
   • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
  • Treść gwarancji bankowej:
   • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
   • Beneficjent gwarancji,
   • Tytuł gwarancji i jej numer,
   • Preambuła gwarancji,
   • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
   • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
   • Termin obowiązywania gwarancji,
   • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
   • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
   • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
   • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
   • Podpis gwaranta.
  • Zmiany w treści gwarancji.
 5. Rodzaje gwarancji bankowych:
  • Gwarancja dobrego wykonania umowy,
  • Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
  • Gwarancja zwrotu zaliczki,
  • Gwarancja wypłaty zaliczki,
  • Gwarancje przetargowe,
  • Gwarancja spłaty kredytu,
  • Gwarancja zapłaty weksla.
 6. Roszczenia z gwarancji:
  • Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
  • Roszczenia beneficjenta gwarancji:
   • forma żądania zapłaty,
   • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
  • Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
  • Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
   • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
   • przedłożenie określonych dokumentów,
   • przedłożenie orzeczenia sądu,
   • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
  1. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
  2. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
 7. Wygaśnięcie gwarancji:
  • zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
  • wypowiedzenie umowy gwarancji.
 8. Pozycja prawna gwaranta po zapłaceniu sumy gwarancyjnej.
 9. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
 10. Potwierdzenie gwarancji, regwarancji i promesa.
 11. Prawne zabezpieczenie gwarancji.
 12. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
 13. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
 14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące umowy gwarancji.
 15. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.
Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 279 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 72 00, http://www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 315 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 75 00, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 177 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 624 08 00, http://www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.