Regulamin

Regulamin organizacji szkoleń przez J.G.Training

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez J.G.Training oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego.
 2. W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:
  • Organizator – J.G.Training,
  • Zamawiający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia na szkolenie,
  • Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu,
  • Osoba Kontaktowa – pracownik Zamawiającego dokonujący zgłoszenia na szkolenie i pośredniczący w przekazywaniu informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
  • Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

I. OFERTA SZKOLENIOWA

 1. Pełna oferta szkoleniowa Organizatora jest dostępna na stronie www.jgt.pl . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty szkoleń J.G.Training, które publikowane są na innych stronach internetowych, których J.G.Training nie jest właścicielem.
 2. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia przedstawionym w ofercie, w terminach przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy otrzymują wszystkie świadczenia opisane w ofercie szkoleniowej jako świadczenia zawarte w cenie szkolenia.
 4. Jeśli w ramach ceny szkolenia nie jest zawarty nocleg, na życzenie Zamawiającego Organizator może pośredniczyć w rezerwacji noclegu dla Uczestnika szkolenia. Płatność za nocleg zostanie doliczona do ceny szkolenia na fakturze lub Zamawiający może samodzielnie dokonać płatności za nocleg. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez obiekty hotelowe.

II. SPOSÓB I SKUTKI PRAWNE DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.jgt.pl .
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 4. Zamawiający może dokonać zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż poprzez Formularz Zgłoszeniowy Organizatora – np. poprzez przesłanie widomości e-mail, przesyłając pismo faksem lub pocztą. Organizator akceptuje zgłoszenia w innej formie niż Formularz Zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia w innej formie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 5. Organizator potwierdza otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego (lub zgłoszenia przesłanego w innej formie) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza Zgłoszeniowego może oznaczać, że Organizator nie otrzymał Formularza Zgłoszeniowego.  W takiej sytuacji zaleca się, by Zamawiający skontaktował się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Organizatora.