Blog 21.11.2013 Faktury korygujące w rozliczaniu projektów w ramach POIiŚ

Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ. Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ. Czy wykazanie ich we wniosku może pociągać za sobą dodatkowe skutki finansowe dla beneficjenta? Zapisem Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ  któremu warto się przyjrzeć jest sposób postępowania...

Blog 18.11.2013 Rozliczanie zaliczek w projektach w ramach POIiŚ

Korzystanie ze środków zaliczkowych w projektach w ramach PO IiŚ – korzyści i niebezpieczeństwa Jakie korzyści i jakie niebezpieczeństwa płyną z korzystania ze środków zaliczkowych w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ? Nie ulega żadnej wątpliwości, iż zaliczkowanie projektów ułatwia beneficjentom ich realizowanie, ponieważ nie muszą angażować...

Blog 14.11.2013 Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

W kwietniu 2013 dla jednego z naszych klientów zarealizowaliśmy szkolenie na temat Kodeksu postępowania administracyjnego. W praktyce najwięcej pytań i wątpliwości budziły przepisy dotyczące możliwości zakwestionowania decyzji w trybach nadzwyczajnych, nawet po wykonaniu decyzji – a więc po upływie kilku lat. Spośród przykładów omówionych przez...

Blog 12.11.2013 Kodeks postępowania administracyjnego: sobota oznacza poniedziałek.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11) jeśli koniec terminu wyznaczonego przez organ administracji na wykonanie określonej czynności upływa w sobotę, to przesuwa się do końca poniedziałku. NSA stwierdził, że należy mieć na uwadze, że nie można wbrew oczywistym faktom (nieczynne w soboty zarówno...